• Skriv ut artikkelen
Ifølge ferske tall fra Arbeids- og velferdsetaten (NAV) mottok 327.818 personer en uføreytelse ved utgangen av 2006. Det er en økning på 2,5% fra 2005.

Økningen er imidlertid noe mindre enn den har vært de siste årene. Fra 2004 til 2005 var økningen på 2,8%, ett år tidligere var økningen på 3,2%.

- Det er i dag stor etterspørsel etter arbeidskraft. Da er det særlig urovekkende at så mange unge faller ut av arbeidslivet over på uføreytelser, sier arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie.

Mange uføre innen undervisning
Det er særlig nye mottakere av uføreytelser innen undervisning og helse- og sosialtjenesten som øker.

- Dette er de samme næringer som har høyt sykefravær, sier Saglie.

Ettersom dette er næringer der det tradisjonelt jobber flest kvinner, kan dette også være med på å forklare hvorfor andelen kvinner som mottar uførestønad øker mer enn menn.

Fra 2005 til 2006 var det en økning for kvinner på 3,7%, mens den for menn var på 0,9%.

Flere har tidsbegrenset stønad
Det siste året har det vært en økning i andelen som mottar såkalt tidsbegrenset uførestønad. Dette ble innført i 2004 og
skal holde mulighetene åpne for at uføretrygdede skal komme tilbake til arbeidslivet.

I 2006 var andelen som mottok tidsbegrenset uførestønad på 42%.

Alder har betydning
Ifølge NAV kan noe av økningen i andel uføretrygdede skyldes alderssammensetningen i befolkningen.

De store etterkrigskullene er nemlig nå i en alder der risikoen for uførhet øker.

Likevel er det aldersgruppen 18-49 år, som har den sterkeste veksten blant nye mottakere med en vekst på 7,7%.