• Skriv ut artikkelen
Mange svensker har tatt veien over grensen for å jobbe noen år i Norge. Er du en av dem og har en inntekt på for eksempel 100.000 kroner gir et standardfradrag på 10.000 kroner (10%).
Skattereduksjonen er på 28%, og betyr 2.800 kroner i lavere skatt. (28% av fradragssummen på 10.000 kroner). Du kan få maks 40.000 kroner i fradrag her.

DISSE KAN FÅ FRADRAGET:
- Utlendinger som er midlertidig bosatt i Norge i inntil to år

- Ansatte med begrenset skatteplikt til Norge og utlendinger som jobber i oljesektoren på norsk kontinentalsokkel, men ikke bor i Norge

- Sjøfolk som ikke bor i Norge

Fradraget gis normalt de to første skatteårene. Ansatte på norsk sokkel og sjøfolk som er bosatt utenfor Norden, kan få standardfradrag uavhengig av oppholdets lengde. For å regnes som bosatt må du i utgangspunktet oppholde deg i landet i mer enn 183 dager i året.

Midlertidig opphold
Gjelder dette deg, bør du legge ved et vedlegg til selvangivelsen der du skriver at du har midlertidig opphold i Norge. Ligningskontoret vil normalt tro på deg, såfremt du har bodd mindre enn to år i Norge. Men eier du egen bolig, gifter deg og har fast arbeid i Norge, kan dette tolkes som at oppholdet er av mer permanent karakter. Da kan standardfradraget underkjennes.

Er du i grenseland, bør du forsøke å argumentere for at oppholdet er midlertidig. Har du konkrete flytteplaner eller en midlertidig jobb, er dette gode argumenter.

Fradraget var tidligere mer gunstig. Da kunne man få 15% i fradrag, og få dette for inntil fire år.

Mister de fleste andre fradrag
Selv om du får standardfradrag, kan du også få minstefradrag, fradrag for betalt fagforeningskontingent og enkelte andre fradrag. Men du mister de fleste andre fradrag når du benytter standardfradrag.

Det gjelder fradrag for arbeidsreise (for de med lang vei til jobben), pendlerutgifter, gjeldsrenter, foreldrefradrag, særfradrag, BSU-fradrag, tap på aksjer og noen flere.
For en fullstendig oversikt, se Lignings-ABC
Lovhjemmelen står for øvrig i skattelovens §6-70.

Fradraget føres i post 3.3.7. Fyll inn på riktig plass før post 5.0, og legg ved et eget ark. Eksempel på tekst finner du under.

Kan velge standardfradrag eller vanlige skatteregler
Utenlandspendlere bør normalt ikke velge standardfradrag. Da mister de nemlig retten til pendlerfradrag, som ofte er større. Det samme gjelder de som har andre store fradrag som for eksempel store renteutgifter. For dem blir ofte standardfradrag ulønnsomt. Men bor ektefellen din i Norge, kan ektefellen føre renteutgifter og andre fradrag i sin selvangivelse og du kan velge standardfradrag.

Opplysningene kan enten skrives rett inn i den halvferdige selvangivelsen i post 5.0 (tilleggsopplysninger) eller gis på eget ark. Se eksempel under.

EKSEMPEL:
Vedlegg til selvangivelsen post 3.3.7

Standardfradrag - utland - 10 prosent

Navn:..............
Fødselsnummer:..............
Jeg er..............statsborger.

Jeg søker om 10% standardfradrag fordi jeg har midlertidig opphold i Norge.

Jeg anser oppholdet som midlertidig fordi:
1. Jeg har bodd i Norge i .......år. Jeg har planer om å flytte fra Norge i løpet av ......
2. Jeg eier ikke bolig i Norge, men leier ......
3. Mens jeg har bodd i Norge har jeg stort sett hatt midlertidige jobber. Disse har bestått i ........... Se vedlagte ansettelseskontrakt.

Dato......... Underskrift...........