Spør ekspertene om næringsselvangivelsen
Avholdt 22. Mai 2013

Spør ekspertene om næringsselvangivelsen

Har du spørsmål om næringsoppgaven, avskrivinger, nye AS-skjemaer, frynsegoder eller overføring til ektefeller? Fagteamet i NARF svarer på dine spørsmål om næringsoppgaven. Fra venstre: Advokat Per-Ole Hegdahl, advokatfullmektig Erik Frøystad, statsaut. revisor Liv Veiteberg Braaten, fagsjef regnskap Hanne Opsahl, juridisk rådgiver Heidi Sulusnes, reg. revisor Tommy Johnsen og fagsjef skatt Knut Høylie.

 • Treg mva-registrering

  Innsendt av: Frustrert

  Hvorfor tar det så lang tid å få behandlet søknader om mva-registrering?

  Hei, NARF er helt enig med deg at mva-registrering tar for lang tid. Rask mva-registrering er svært viktig for likviditeten til næringsdrivende i oppstartfasen. Skatteetaten har i dag et ikke-uttalt internt krav om at 90% av registreringssakene skal være ferdigbehandlet innen 3 uker etter at søknad og all nødvendig tilleggsinformasjon er innkommet.

  NARF mener dette kravet ikke er godt nok og vi opplever stadig at kravet brytes. Det verste eksempelet vi kom over i fjor var 8 uker behandlingstid.

  Mvh NARFs Fagteam

 • Regnskapsprogram

  Innsendt av: Tom

  Hei, Må man kjøpe ett program for regnskapsføring eller kan man lage sitt eget i f.eks ett excel ark ? Eks. Kjøpe ett fakturaprogram og føre regnskapet selv i excel.

  Hei!
  I følge uttalelse om God bokføringsskikk (GBS) 14 er det lagt til grunn at bokføringspliktige med få transaksjoner, som faller inn under bokføringsforskriften § 4-1 (dvs. med færre enn 300 bilag i året), kan gjennomføre bokføringen ved bruk av regneark. Dette forutsetter imidlertid
  • Regnskapssystemet (regnearket er oversiktlig og lett kontrollerbart for en ekstern kontrollør.
  • Spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering utarbeides på papir. Den som utarbeider spesifikasjonene skal datere og signere dem.
  • Det er samsvar mellom de ulike spesifikasjonene av pliktig regnskapsrapportering.
  • Spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering oppbevares på papir eller skannet for elektronisk oppbevaring.

  Som du skjønner er det krevende å lage en slik excel mal som dekker kravene over. Det finnes mange rimelige standard regnskapssystemer i dag som bedre oppfyller kravene i bokføringsloven.

  Med vennlig hilsen NARF`s fagteam. • rentefradrag, avskrivning og avstemming av EK

  Innsendt av: Laila

  hei! jeg driver et as. Betalte rentekosnader i regnskapet og betalte rentekostader på uskrift fra bnk er forskjellige. Hvilken bruker jeg i selvangivelsen? Hvordan er skattereglene for avskivninger? Avstemming av egenkapital: det kan se ut som om man her skal t utgangspunkt fra verdian forrige år, hvordan blir dette når selskapet ble etablert i 2012? Tusen takk for svar:)

  Hei
  Regnskapet skal være ført på bakgrunn av den dokumentasjon du har på inntekter og utgifter. Utgifter som renteutgifter bør derfor i regnskapet stemme overens med bankutskriftene.
  Driftsmidler til bruk i næringen kan enten aktiveres og utgiftsføres over saldo, eller utgiftsføres direkte dersom kostnaden er kr 15 000 eller lavere. Avstemming av egenkapital er ikke annet enn en kontroll av egenkapitalbevegelsene i løpet av året. I ditt tilfelle vil egenkapital foregående år være kr 0,-. Stiftes et AS med kontantinnskudd skal beløpet føres i post 105 (RF-1052).
  mvh NARFs fagteam

 • Føres i kalenderår pengene er mottatt?

  Innsendt av: Karen Bøen

  Jeg har mottatt betaling som næringsdrivende og oppdragsgiveren har sendt meg Lønns- og trekksoppgave for 2012 der det står at summen var 8000. Summen er riktig, men jeg mottok 6000 i 2012 og 2000 i 2013. Skal de resterende da føres på regnskapet for 2013?

  Hei
  Har du hatt oppdrag som selvstendig næriongsdrivende skal det ikke sendes lønns- og trekkoppgave, med mindre dette er innrapportert etter såkalt 401-koden.
  Har du sendt regning i 2012 for begge oppdragene, men mottatt betaling i forskjellige inntektsår, skal inntekten tas til beskatning i det året det er sendt regning.
  Mvh NARFs fagteam

 • Utstyr som eiendeler

  Innsendt av: fotografen

  Hei. Jeg er fotograf og har et ENK med masse kamerautstyr. Men ingenting med verdi over 15 000 kr, dermed ikke noe som skal avskrives. Skal utstyrets verdi likevel føres som eiendeler i næringsoppgaven?

  Hei!

  Anskaffelser av utstyr som er ikke varig eller ubetydelig (kostpris under 15.000) kan kostnadsføres direkte. Slike anskaffelser av kamerautstyr kan bokføres næringsoppgavens post 6500.

  Førstegangsanskaffelser av større beholdning av varige driftsmidler, som inventar, verktøy, redskap, regnes som ett betydelig driftsmiddel dersom samlet inngangsverdi er kr 15 000 eller høyere, selv om hver gjenstand har en inngangsverdi under kr 15 000 . Dette gjelder f.eks ved førstegangskjøp av kamerautstyr med linse og annet tilleggsutstyr med en totalpris på mere enn 15.000. Da må utstyret samlet aktiveres i næringsoppgavens post 1205 og avskrives skattemessig via saldoskjemaet RF-1084, som du også må levere.

  Med vennlig hilsen NARF`s fagteam

 • Konkurs.

  Innsendt av: Bjørn Egeland

  Ble med og starta et AS for å hjelpe selskapet igang. Selskapet gikk etter en tid konkurs. Kan jeg kreve fradrag for tapt aksjekapital, og hva kreves eventuelt som dokumentasjon for dette?

  Hei
  Tap på aksjer er fradragsberettiget dersom du eier aksjene privat. Tapet er lik differansen mellom utgangsverdi (ved konkurs kr 0,-) og inngansverdien (det du betalte i aksjekapital) tillagt eventuelle andre omkostninger som gebyrer el. l.
  Stiftelsesdokumentet med kopi av innbetalt kapital kan dokumentere inngangsverdien, mens konkursbegjæringen må kunne dokumentere utgangsverdien.
  Mvh NARFs fagteam

 • Enkeltmansforetak i tillegg til jobb

  Innsendt av: Stein Arvesen

  Hei Har et enkeltmansforetak hvor jeg driver redaktørvirksomhet for bøker og har i løpet av året fakturert for 110 000. Tre oppdrag. Dette er noe jeg gjør ved siden av min ordinære jobb. Hva er det viktigste å huske på når jeg skal fyller ut og hva er relevant å trekke fra?

  Hei
  Viktigste er å bruke riktige skjemaer for å oppgi inntekter og utgifter. Når du driver ENK må du benytte næringsoppgave I, RF 1175, som du finner på www.skatteetaten.no som vedlegg til selvangivelsen.
  Hva gjelder utgifter vil jeg anta at det mest relevante å trekke fra er PC-utstyr, telefon samt utgifter i forbindelse med reiser og møter relatert til virksomheten.
  Mvh NARFs fagteam

 • Oppussing av leid objekt

  Innsendt av: C.

  I tilknytting til forretningslokalet AS’et mitt leier, er dere 8 hybler med felles kjøkken og bad. Hyblene med felles kjøkken og bad, framleier jeg fra AS’et mitt til et enmannsforetak mitt som leier ut hyblene. Jeg har 2012 brukt ca kr 300 000 på oppussing av hyblene, kjøkken og bad for få dem i en akseptabel stand for utleie. Hvordan skal denne kostanden oppgis i næringsoppgaven.

  Hei.

  Hva som eventuelt er regulert i leieavtalen om denne typen kostnader på leietakers hånd vil være av betydning. Du må derfor se på leieavtalen om den sier noe om dette.

  Behanlingen av kostnadene er avhengig av om oppussingen er å regne som påkostning eller vedlikehold.

  Generelt kan sies at en leietaker som påkoster et leid driftsmiddel normalt ikke blir eier av påkostningen. Kostnadene til påkostning kan derfor ikke saldoavskrives hos leietakeren. Påkostningene anses som en del av leiekostnaden, og føres til fradrag jevnt fordelt over leieperioden. Opphører leieforholdet, kan restbeløpet føres direkte til fradrag.

  Vedlikeholdskostnader som en leietaker har, skal som hovedregel fradragsføres hos leietaker det året arbeidet blir utført.
  Det forekommer at en leietaker med leieavtale over et begrenset tidsrom påtar seg å bekoste omfattende vedlikeholdsarbeider som bringer leieobjektet tilbake i bedre stand enn det var da det ble overtatt av leietaker. For leietaker vil slike kostnader reelt sett være (tilleggs)husleie. Den økonomiske realiteten er den samme som om utleier hadde bekostet arbeidet og krevd dekning i form av (høyere) leie. I et slikt tilfelle må vedlikeholdskostnadene likestilles med engangsbetaling av husleie og fordeles over leieperioden.


  Med vennlig hilsen
  NARFs fagteam

 • Pensjon

  Innsendt av: Gunnar

  Jeg driver som selvstendig næringsdrivende og var for sent ute med å innbetale på min pensjonsavtale. Må jeg klage på ligningen ellermå jeg bare gi opp?

  Hei
  Merk at tilskudd til pensjonsavtaler kan innbetales frem til og med utgangen av mars i året etter inntektsåret. Har du også oversittet denne fristen er vilkårene for fradragsføring ikke være tilstede, og pensjonsinnbetalingen må komme til fradrag for inneværende år.
  Mvh NARFs fagteam

 • Enkeltmannsforetak som bi-inntekt

  Innsendt av: Hanne Pickett

  Min mann har fast jobb som arbeidstaker i et selskap der han har skattekort. Dette er opplyst i selvangivelsen. Han er også stand-up komiker på si og har et enkeltmannsforetak. Er det noen nedre grense for hva han må tjene på stand-up for at det må rapporteres inn? Eller skal hver krone føres? Får han fradrag for reise-utgifter i forbindelse med stand-up jobber? På forhånd takk!

  Hei
  Har mannen din registrert enkeltpersonforetak for å drive stand-up komikk, må aktiviteten antas å være skattepliktig næringsinntekt dersom aktiviteten går med overskudd. Alle inntekter må oppgis og disse må føres i næringsoppgave I, RF-1175, som vedlegges den personlige selvangivelsen.
  Alle kostander i forbindelse med denne aktiviteten som reise, kost og losji er fradragsberettiget.
  Mvh NARFs fagteam

 • Erstatning

  Innsendt av: Ukjent

  Jeg lånte ut utstyr til en verdi av 17.500 kroner, til en person som mistet alt sammen. Et halvannet år senere etter en lang inkassosak, har jeg nå fått drøye 14.000 kroner i erstatning. Hva skal dette føres som? Det er jo ikke akkurat en inntekt?

  Hei.

  Jeg forutsetter at du driver næringsvirksomhet og at det dreier seg om tap av driftsmidler.Tap av driftsmiddel regnes skattemessig som en realisasjon. Dersom du har driftsmidlene balanseført, nedskrives saldoen med erstatningsbeløpet. Dersom du tidigere har tapsført utstyret, må du føre erstatningen som en inntekt.

  Med vennlig hilsen
  NARFs fagteam

 • Overføring til ektefellen

  Innsendt av: Olav

  Hei, Er det mulig å overføre mer enn 50% fra den som er registrert som hovedutøver, som en skattemessig tilpasning? På forhånd takk for et bra tilbud.

  Hei
  Som hovedregel er det den som opptjener inntekten som også blir skattepliktig for denne. Det samme gjelder for fordeling av inntekter mellom ektefeller etter særbestemmelsen i skatteloven § 2-11 tredje ledd som gir rett til å fordele inntekt fra den ene ektefellens bedrift. Forutsetningen for å fordele inntekt er at dette gjøres i forhold til arbeidsinnsats og verdien av denne. En lege kan f.eks ikke fordele inntekten 50/50 dersom ektefellen jobber som legesekretær. Her må fordelingen skje i forhold til hva som er normalinntekt for denne type stilling.
  Mvh NARFs fagteam

 • Utleie til seg selv

  Innsendt av: Geir

  Hei. Jeg eier en hytte, som jeg også har brukt som skjermingsbolig i mitt enkeltmannsforetak. Kan jeg trekke fra 10000 kr i leieutgifter uten å måtte skatte av det som utleieinntekt?

  Hei
  Hytte kan på ingen måte fradragsføres mot næringsinntekt fra enkeltpersonforetak. Hytta dekker normalt ditt private behov, og uansett er du og ditt enkeltpersonforetak ett og samme rettssubjekt.
  Mvh NARFs fagteam

 • Bruk av tlf

  Innsendt av: Stine

  Jeg har et enkeltp.foretak og bruker min private telefon ganske mye i forbindelse med jobb, kan jeg skrive av noe av tlf.regningen på firma?

  Hei
  Telefon, eller såkalte EK-tjenester, kan utgiftsføres i sin helhet i næringen, for deretter å foreta en tilbakeføring av privat bruk etter sjablonregler.
  Sjablonregler innebærer at du må tilbakeføre kostnaden mot egenkapital med inntil kr 4 000 for ett abbonement og kr 6 000 for to abbonement. Ringer du får mindre enn henholdsvis kr 5 000 og kr 7 000 reduseres inntektstillegget tilsvarende. Dette skyldes fribeløpet på kr 1 000.
  Den private belastningen spesifiseres i næringsoppgaven på side 4 post 2068.
  Mvh NARFs fagteam

 • Hva er grensen for moms pliktig?

  Innsendt av: Raymond

  Er det slik at jeg må fakturere for mer en 50 tusen eks mva pr år for å bli momspliktig og for at eg må levere næringsoppgave 1? eller er det 50 tusen akkumulert?

  Hei,
  Den ordinære registreringsgrensen i mva-registeret er kr 50 000 i omsetning i løpet av de 12 siste måneder - altså uavhengig av kalenderåret. I tillegg er det et krav til at det drives næringsvirksomhet og i den vurderingen er utsikter til å generere økonomisk overskudd sentralt. Har du f.eks. store kostnader i oppstartfasen kan underskuddsdrift iht rettspraksis godtas en stund. Gode budsjetter som sannsynliggjør fremtidig overskudd er da viktig for å få mva-registrering.

  Gjør skikkelig forarbeid hvis det ikke er helt klart at aktiviteten genererer overskudd på søknadstidspunktet!

  Mvh NARFs Fagteam

 • Hjelp til næringsoppgave

  Innsendt av: Stine

  Jeg er frilansjournalist med enkeltmannsforetak og lurer på hvilke kategorier jeg havner under? Jeg er jo ikke bonde eller fisker og blir litt usikker på hvor jeg hører til på skjemaet. Dette gjør at jeg ikke har peiling på hvilke punkter jeg skal notere inntekt osv under.

  Hei!

  Frilanseren blir ofte omtalt som ”selvstendig oppdragstaker”. Den som betaler for et arbeid eller oppdrag, må vurdere om betalingen gjelder et arbeidsforhold eller betaling til en næringsdrivende. Vi antar derfor at du er selvstendig næringsdrivende og må derfor levere næringsoppgave og personinntektskjema.

  Freelance journalister som produserer av reportasjer,nyhetsartikler og andre journalistiske tekster hører inn under kategori:
  90.034 Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen litteratur.

  Inntekter fører du i postene 300-3900 ettersom hva slags inntekter du har. Dersom du har inntekt av artikler, kronikker, innlegg (normalt ikke merverdiavgiftspliktig) føres inntekten i post 3200. Kostnader du har i forbindelse med utøvelse av din virksomhet er fradragsberettiget og føres i postene 6000 til 7897 ettersom hva slags kostnader du har.

  Med vennlig hilsen NARF`s fagteam

 • Kunde har gått konkurs

  Innsendt av: Kaja

  Jeg har et enkeltpersonsforetak. Jeg har en kunde som ikke har gjort opp for seg. Kunden har senere gått konkurs. Hvordan skal jeg forholde meg til en "mistet" inntekt i næringsoppgaven?

  Hei!

  Forutsetningen for skattemessig fradrag er at det foreligger et reelt tap.
  Dersom du har forsøkt å inndrive fordringen underveis og selskapet faktisk er konkurs, gis det skattemessig fradrag for tapet. Tapsfradraget kan føres i næringsoppgavens post 7895.

  Med vennlig hilsen NARF`s fagteam

 • Gevinst på tomtesalg fra landbrukseiendom

  Innsendt av: Olaf

  Hei, jeg har solgt en hyttetomt fradelt en landbrukseiendom. Området er pt ikke regulert og en del av utmark. Kan gevinsten føres på en gevinstkonto og fordeles over flere år eller må hele gevinsten oppgis i år? Antar også at hele salgssummen blir gevinst siden det er en svart liten del av hele eiendommen som er omsatt og inngangsverdien dermed blir svært lav?

  Hei
  Gevinst ved salg av tomt er skattepliktig inntekt. Driver du næring (landbruksnæring) og tomten inngår i den del av eiendommen som f.eks. har blitt benyttet til beite, må tomten kunne anses for å ha virket i næringen og gevinsten skal inntektsføres over gevinst- og tapskonto. Det er en forholdsmessig andel av kostprisen på eiendommen som eventelt kommer til fradrag. Normalt så gjøres intet fradrag i disse typetilfellene da inngangsverdien er helt minimal.
  Mvh NARFs fagteam

 • slettet firma

  Innsendt av: Klaura

  Jeg slettet firmaet mitt 31.12.11 Og har fått tilsendt næringsoppgave. Hvordan fyller jeg den ut? Hvorfor får jeg det? Og kan jeg unnlate å fylle ut, siden jeg ikke har noe opplysninger å komme med?

  Hei Klaura!

  Dersom du ikke har hatt næringsinntekt i 2012 behøver du ikke sende næringsoppgave, men opplyse om dette i selvangivelsen som tilleggsopplysninger under post 5.0. Fra neste år vil du ikke motta næringsoppgave. Dersom du ikke har slettet virksomheten i enhetsregisteret
  anbefaler vi at dette også gjøres.

  Med vennlig hilsen NARF`s fagteam

 • Privatbil i næring

  Innsendt av: Enur

  Hvor mye kan føres til utgift i antall kilometer, enkeltpersonforetak. Jeg har kjørt ca 15.000 kilometer.

  Hei Enur.

  Når du driver enkeltpersonforetak og bruker din egen privatbil i næringen, kan du kun kreve kilometergodtgjørelse for kjøring opp til 6 000 kilometer i året.

  Med vennlig hilsen
  NARFs fagteam

 • Hjemmekontor

  Innsendt av: Petter F

  Jobber som tannlege på kontrakt med off. tannhelsetjeneste 140 timer i året (ikke ansatt). Kan jeg føre uspesifiserte utgifter til hjemmekontor for regnskapsførsel og administrasjon? I tilfelle hvor mye?

  Hei Petter.

  Det stilles betingelser for fradrag for hjemmekontor, for det første må kontoret være et eget rom i boligen som utelukkende benyttes i forbindelse med inntektserverv. Kombinert bruk av et rom i boligen til arbeidsrom og f.eks. stue eller soverom vil ikke gi rett til fradrag for hjemmekontor.

  Dersom vilkårene for hjemmekontor er oppfylt kan du enten kreve fradrag etter standardsats som for 2012 utgjør kr 1 600, eller for de faktiske kostnadene du har hatt. Du må kunne sannsynliggjøre at de faktiske kostnadene som det kreves fradrag for, kun refererer seg til hjemmekontoret og ikke gjelder boligdelen av huset.

 • Levering av selvangivelsen

  Innsendt av: Ole Johnson Storflor

  Kan jeg levere selvangivelsen inkl. næringsoppgave i papirutgave?

  Hei Ole.

  Fristen for næringsdrivende som leverer selvangivelsen på papir var 30. april. Det var anledning til å søke om 14 dagers utsettelse, men slik søknad måtte være innsendt innen 31. mars. Fristen for elektronisk levering av selvangivelsen for næringsdrivende er 31. mai.

  Vennlig hilsen
  NARFs fagteam

 • Avstem egenkapital

  Innsendt av: Emil

  Jeg har har et enkeltpersonforetak der jeg jobber som skuespiller. Jeg har levert selvangivelse for næringsdrivende noen år nå, men har aldri skjønt hvordan jeg fyller ut det siste skjemaet i selvangivelsen der man skal "avstemme egenkapital" osv. Jeg har henvendt meg til Skatteetaten, men ingen har klart å gi meg et svar. Kan dere hjelpe meg?

  Hei Emil.

  Avstemming av egenkapital og avstemminger generelt, har til hensikt å kontrollere at poster man har fylt ut tidligere i ligningsoppgaver/regnskap stemmer. Som du ser i post 0425 på side 4 i næringsoppgaven skal tallet du kommer frem til her stemme med tallet som fremgår i post 9960 på side 3 i næringsoppgaven. Når det gjelder tallene du skal fylle inn i postene 0420 - 0424, fremgår det av teksten til den enkelte post hvor du skal hente tallene fra.

  Med vennlig hilsen
  NARFs fagteam

 • Bruk av bil i egen næring

  Innsendt av: Per

  Hvordan skriver jeg av utgifter til bruk av egen bil i mitt enkeltpersonforetak? Holder det med en kjørebok skrevet for hånd, som dokumentasjon? Kan jeg skrive av andre bilutgifter utenom kilometersatsen? Svar mottas med stor takk!

  Hei Per!

  For kjøring med din private bil i yrket kan du fradragsføre en kilometersats på 3,90 (2012, mens beløpet er 4.05 for 2013). Kjørelengde pr bil i yrket kan normalt ikke overstige 6 000 km i året.

  Merk at dette gjelder for yrkeskjøringen, kjøring mellom hjem og arbeid er privat og kan ikke fradragsføres. Det samme gjelder for kjøring mellom hjem og fast oppdragssted.
  Kjøring i yrket bør dokumenteres med kjørebok eller tilsvarende. Den kan være skrevet for hånd.
  Personlig næringsdrivende med kun bokføringsplikt skal ta med fradraget i post 7080 i Næringsoppgaven, med motpost 2057 under egenkapitaltransaksjoner.

  Satsen omfatter bare kostnader som er direkte bilkostnader, så som verdiforringelse (avskrivninger) og kostnader til drivstoff, veiavgift, forsikring og bonustap/egenandel ved skade.
  I tillegg kan du få fradrag for kostnader til parkering, bompenger, ferge og lignende i den grad de er knyttet opp til din yrkeskjøring.

  Med vennlig hilsen NARF`s fagteam

 • Stipendpenger

  Innsendt av: Willy Aagre

  Jeg mottok i 2012 et forfatterstipend på kr. 125 000 for et bokprosjekt, planlagt utgitt i 2014. Hvordan er reglene rundt å fordele disse over tre år, for eksempel 25 000 i 2012 og 50 000 de to neste årene? Hvis jeg hadde forholdt meg passiv i forhold til årets næringsoppgave, innebærer da dette at de kr. 125 000 blir registrert som næringsinntekt for 2012 og dermed bidrar til forhøyet toppskatt? (Min brutto årsinntekt i fjor var på rundt kr. 720 000). På den annen side: kan det faktisk være en fordel å samle all denne næringsinnteksten på ett år (for eksempel som næringsinntekst neste år, for dermed å få min samlede inntekt dette året godt blant de 20 beste inntektsårene mine med tanke på pensjonspoengene (i øyeblikket ligger jeg på 6,82 G).

  Hei Willy.

  Stipend skal tas til inntekt når det er oppstått en ubetinget rett til å få stipendet, det vi i ditt tilfelle si i 2012 når du fikk det utbetalt. Du kan ikke fordele det utbetalte stipendet over tre år, men opphavsmenn til åndsverk og/eller patenter kan på visse vilkår kreve å få sin samlede personinntekt fordelt over tre år dersom dette fører til lavere trygdeavgift og toppskatt.

  Med vennlig hilsen
  NARFs fagteam

 • ENK og pendlerhybel

  Innsendt av: Dag L

  Jeg driver et ENK, og har i hele 2012 hatt jobb i en annen by enn hjemstedet, og dermed hatt pendlerhybel. Kan reelle utgifter ifbm med pendlerhybel føres som utgift selv om jeg har tilbrakt flere døgn på jobbsted enn på hjemsted?

  Hei Dag.

  Det er flere vilkår som må være oppfylt for at man regnes som pendler, blant annet er det stilt krav til besøkshyppighet til hjemmet og type bolig som disponeres. Antall døgn man oppholder seg på hjemstedet og pendlerstedet er også av betydning. Kravene er ulike avhengig av om man regnes som familiependler eller enslig pendler.Det blir for omfattende å gå nærmere inn på disse reglene her, men du finner nyttig informasjon om dette på skatteetatens nettsider.
  Dersom man oppfyller vilkårene for å være pendler og boligen på hjemstedet anses som det skattemessige bosted vil man ha fradragsrett for reelle utgifter i forbindelse med pendlingen.

  Med vennlig hilsen
  NARFs fagteam

 • Næringsoppgave fra begge ektefeller?

  Innsendt av: Tine Hansen

  Hei, jeg er selvstendig næringsdrivende og kommer til å dele overskuddet for 2012 med min mann (70% / 30%). Jeg lurer da på om begge skal sende inn næringsoppgaven og skjema for beregning av personinntekt? Ellers kommer jeg også til å sende inn andre skjemaer som opplysninger om bruk av bil og avskrivningsskjema. Jeg lurer på om mannen min også må sende inn disse skjemaene? Takk for svar.

  Hei Tine.

  Det leveres kun en næringsoppgave, overføring til ektefellen gjøres på side 4 i næringsoppgaven, post 0402. Fordeling av beregnet personinntekt gjøres i skjema for personinntekt, RF-1224 post 1.10 flg., og ektefellene fyller sammen ut bare ett eksemplar også av dette skjemaet. Det skal også bare sendes ett eksemplar av de andre skjemaene du nevner.

  Med vennlig hilsen
  NARFs fagteam

 • Husleie i egen bolig

  Innsendt av: Morten Bakke

  Hei. Jeg jobber en del hjemme. I den forbindelse har noen anbefalt meg å ta husleie av meg selv. Hvordan gjør jeg det? Hva skal til for å leie av meg selv?

  Hei
  Driver du som selvstendig næringsdrivende kan du utgiftsføre hjemmekontor etter standardfradrag med kr 1 600. Alternativt kan du utgifsføre faktiske kostander som kun relaterer seg til hjemmekontoret. Kostander som ikke kan henføres til spesielle deler av eiendommen fordeles i forhold til leieverdien av boligdelen og hjemmekontoret.
  Driver du AS er ASèt og du som boligeier ulike rettssubjekt, og du kan inngå leieavtale med ditt eget AS. Leieprisen kan ikke settes høyere enn markedspris for tilsvarende areal leid ut som kontor, lagerrom eller hva du faktisk leier ut rommet som. I sistnevnte tilfelle må du også fylle ut leie av fast eiendom, RF-1075.
  Mvh NARFs fagteam

 • Underkonto nr

  Innsendt av: Ukjent

  Hei. Hvilke underkonto (i næringsoppgaven RF-1175B) skal jeg sette kurs på? Jeg ser at min tidligere regnskapsfører har brukt underkonto 6995 på kurs. Hva med reise og overnatting i forbindelse med kurset? Jeg jobber som tannlege (selvstendig næringsdrivende).

  Hei
  Kurs som har til hensikt å gi faglig oppdatering eller etterutdanning er som hovedregel fradragsberettiget. Tilsvarende vil nødvendig reise og overnatting i denne forbindelse også være fradragsberettiget.
  Som personlig næringsdrivende må kostandene dokumenteres med orginalbilag og kan utgiftsføres i post 7165.
  Mvh NARFs fagteam

 • Grense for sykepenger

  Innsendt av: Dagfinn Møller Nielsen

  Hei! Spørsmål om 6G-grensen ved sykemelding. Hvis man tjener f.eks 700.000 i året og blir sykemeldt 60 %. Vil da beløpet 420.000, som er under 6G-grensen og 60 % av 700.000 være beløpet som blir utbetalt. Eller vil maksbeløpet være 60 % av 6G-beløpe, dvs ca 300.000,-?

  Hei Dagfinn.

  Har du gradert sykemelding og en inntekt som overstiger 6 ganger folketrygdens grunnbeløp (6 G), skal graderingen beregnes ut fra din totale inntekt. I ditt eksempel med en årslønn på kr 700 000 og hvor du på grunn av sykdom får inntekten redusert til kr 280 000, er inntektstapet 60 prosent. I ditt eksempel vil man da få utbetalt 60 % av 6 G.

 • Kan jeg selge til meg selv?

  Innsendt av: Nybegynner...

  Jeg har en del privat verktøy som jeg kun bruker i mitt enkeltpersonforetak. Kan jeg selge verktøyet til meg selv (enkeltpersonforetaket)? Verktøyet er kjøpt inn privat før jeg startet firma. En annen mulighet er at jeg selger alt verktøyet til en kompis og kjøper det tilbake fra han?

  Hei
  Du kan ikke selge eget verktøy til deg selv. Årsaken til dette er at virksomheten din (enkeltpersonforetaket) og du er ett og samme rettssubjekt. For at salg skal kunne gjennomføres må dette skje mellom to parter (rettssubjekter). Å gå veien om en kompis er skatterettslig ikke tillatt. Driftsmidler (verktøy) som du har kjøpt privat og som ønskes inntatt i næringen kan utgiftsføres med verktøyets antatte salgsverdi. Denne salgsverdien bør du få fastsatt av en takstmann eller lignende dersom verktøyet samlet utgjør et betydelig beløp. Husk også at verktøy med verdi over kr 15 000 skal aktiveres og avskrives over saldo, mens verktøy med lavere verdi kan utgiftsføres direkte.
  Mvh NARFs fagteam

 • Særfradrag

  Innsendt av: Corrine J Ombg

  Hvilket særfradrag må jeg huske å få med på det arbeidsmessige ( enkeltpersonforetak) og personlig ..

  Hei
  Som selvstendig næringsdrivende har du ikke krav på noe standard særfradrag, med mindre du driver innenfor fiske og fagst.
  Som lønnsmottaker har du krav på minstefradrag.
  Reglene om særfradrag for store sykdomsutgifter er opphevet fra og med 2012, mens reglene for særfradrag for uførhet og nedsatt ervervsevne er videreført i den grad noen av disse kan være aktuelle for deg.
  Mvh NARFs fagsupport

 • Bilkjøp

  Innsendt av: Corrine Jacqueline Omberg

  Hei, jobber innen helse og omsorg og kjøpte i den forbindelse en bil kr 23.000. Pengene til kjøp ble gjort med midler i firmaet mitt, enkeltpersonforetak. Kan jeg av skrive hele beløpet på firmaet el må den avskriver for hvert år, da på firmaet el personlig selvangivelse? Hva er best å gjøre for meg? Takk for svar:)

  Hei
  Bil som er kjøpt for bruk i næringsvirksomhet skal enten føres til fradrag over saldosystemet, eller dersom bilen brukes mindre enn 6 000 km i yrket skal bilen ikke inngå i næringen, men kun innrømmes fradrag for kjørte km i yrket.
  Kjøres bilen mer enn 6 000 km skal kostnaden aktiveres og avskrives med 20% årlig. I tillegg skal du fordelsbeskattes for privat bruk av bilen etter sjablonregler.
  Det er antall kjørte km i yrket som er bestemmende for føringen av bilen etter de ovennevnte alternativene. Bil som brukes i yrket kan utgiftsføres med kr 3,90 for 2012.
  Mvh NARFs fagteam

 • Trekkfrie stipend

  Innsendt av: Filmfyr

  Jeg har mottatt 45.000 i trekkfrie stipend fra Norsk Filminstitutt. Jeg er usikker på riktig måte å føre dette på. Skal det føres som inntekt i næringen, eller skatter jeg da av penger som er trekkfrie? Hvordan fører jeg dette stipendet riktig?

  Hei
  Stipend er i utgangspunktet skattepliktig når det er nær sammenheng mellom utført arbeid og stipendiet, eller når stipendiet utbetales som regelmessig understøttelse som du har krav på etter lov eller avtale.
  I den grad stipendiet er skattepliktg har du også krav på fradrag for relevante kostnader.
  Vi anbefaler deg om å sjekke med Norsk Filminstitutt om stipendiet faktisk er skattepliktig eller skattefritt.
  Mvh NARFs fagteam

 • Huseier

  Innsendt av: Steinar Pettersen

  Hei. Jeg eier et hus sammen min kone og en kompis. Vi har kjøpt en halvpart av tomannsbolig som vi leier ut. Den består av 1 leilighet og 7 hybler. Årlig leieinntekt er på ca 420 000. Huset kostet 4000000 og er på 177 m2. Blir dette næringsvirksomhet, eller kan vi leie ut og føre det opp på vår egen ligning som annen kapitalinntekt. Vi kan gjøre den om slik at det blir 3 leiligheter. Vil det bli annerledes? Skal vi eventuelt fylle ut 1 skjema sammen (RF-1189), eller må vi fylle ut et hver. Er det en fordel at jeg og kona deler inntektene, eller blir det det samme om alt føres på en av oss.

  Hei Steinar!

  “Om dette skal behandles som næringsinntekt eller kapitalinntekt, beror i utgangspunktet på en konkret vurdering. I praksis blir det ganske konsekvent lagt til grunn at utleie av 5 boenheter eller mer regnes som næring. I deres tilfelle vil dere bli ansett å drive et deltakerlignet selskap (ansvarlig selskap).
  Inntekt ektefeller har fra deltakelse i ansvarlig selskap, anses som inntekt fra felles bedrift. Overskuddet fordeles i forhold til den enkeltes arbeidsinnsats i virksomheten.

  En mulig tilpasning for å unngå at dette skattemessig skal anses som næringsvirksomhet, er som du nevner å slå sammen boenheter slik at utleien omfatter færre en 5 boenheter. I så fall beskattes leieinntekten som kapitalinntekt. I så fall benyttes RF-1189 som vedlegg til selvangivelsen. Ektefeller kan seg imellom fritt fordele kapitinntekt, som f eks leieinntekter utenfor næring. Skattemessig kommer dere likt ut uavhengig av hvem inntekten føres på, i og med at skattesatsen her er flat på 28 %.”

  Med vennlig hilsen NARF`s fagteam

 • Driftsmiddel som aksjekapital

  Innsendt av: bente

  Hei Vi overførte driftsmiddel fra ENK til AS som 100000 i aksjekapital i 2011. I 2012 solgte vi driftsmiddelet. Hvordan påvirker dette egenkapitalen? Takker

  Hei
  Det er årets resultat av virksomheten som helhet som påvirker egenkapitalen i virksomheten, herunder eventuelt tap eller gevinst ved salg av driftsmidler.
  Mvh NARFs fagteam

 • Varelager

  Innsendt av: Tom

  Hei, Vil det lønne seg å ha lavest mulig verdi i varelager ? Blir varelager regnet som formue og hvor mye skatt må man betale hvis man har f.eks.Kr.250.000.-i varelager i ett EPF ? På forhånd takk for hjelpen.

  Hei
  Varelageret skal føres til anskaffelseskost og kan således ikke nedskrives skatterettslig. Varelager inngår i formuesverdien med full verdi. Bestemmende for inntektsskatten er endringen i varelageret fra årets begynnelse til årets slutt. Hvis din varebeholdning f. eks. var kr 100 000 ved årets begynnelse, vil endringen på kr 150 000 påvirke din inntekt.
  Formuesskatten er lik 1,1 % på skattepliktig formue over kr 870 000 for 2012.
  Mvh NARFs fagteam

 • Innbrudd

  Innsendt av: Ukjent

  Hei Jg hadde registrert næring i 2011, i slutten av 2011 hadde jg innbrudd i lokalet, utstyr ble tatt. Mens det pågikk en forsikring sak, begynte regningene å samle seg. Med null lønn til å betjene de, gikk mange av regningene til inkasso, disse er nå betalt. Spørsmålet mitt er, skal jg føre disse som utgift? jg hadde null inntekt fra foretaket i 2012.

  Hei
  Det er viktig å være oppmerksom på at registrering av næring i Brønnøysundregistrene ikke er tilstrekkelig til at aktiviteten også vurderes som næring skatterettslig. Normalt må en aktivitet være av et visst omfang, varighet, drevet for din regning og risiko, samt egnet til å gå med overskudd, for at det skatterettslig anses som næring og derfor også gir rett til å fradragsføre et eventuelt underskudd.
  Under forutsetning av at du drev næing i 2011 og er påført kostnader i den forbindelse skal du strengt tatt be om ny ligning for 2011 (ved å klage). Forsikringsutbetalingen må inntektsføres som om driftsmiddelet var solgt.
  Mvh NARFs fagteam

 • Fagforeningskontingent

  Innsendt av: ES

  Jeg er selvstendig næringsdrivende tannlege, medlem i NTF. NTF er min fagforening og medlemskontingenten i NTF utgiftsføres i RF 1175 under post 7495. I selvangivelsen, RF 1030, fra skatteetaten står denne medlemskontingenten oppført i teksten til post 3.2.11 : "Fagforening i alt kr 6075". Men beløpet er ikke oppført som fradrag. Skal fagforeningskontingenten føres opp som fradrag her, eller blir det da en dobbeltføring av denne?

  Hei
  Kontigent betalt til arbeidstakerorganisasjon kan være fradragsberettiget dersom nærmere bestemte vilkår er oppfylt.
  Fradragsbeløpet er maks kr 3 750 for 2012. I den utstrekning din innbetaling inneholder andre elementer enn kontigent kan disse kostandene eventuelt være fradragsberettiget etter andre regler (f. eks. serviceavgift som normalt kan utgiftsføres i næringen i sin helhet).
  Forutsatt at din innbetaling kun gjelder kontigent har du i ditt regnskap utgiftsført kr 2 325 for mye. I så fall bør du tilbakeføre kr 6 075 i næringsoppgaven under post 2052, samtidig som du korrigerer post 3.2.11 (i selvangivelsen). Her føres fradrag med kr 3 750.
  Mvh NARFs fagteam

 • Næringsoppgaven 2012 - bokutgivelse

  Innsendt av: Sverre Røed-Larsen

  1. Som medlem av Skattebetalerforeningen og abonnent på Dine Penger har jeg et intrikat spørsmål jeg ikke finner ut av: Var hovedredaktør for ei bok som utkom i nov. 2012 og er oppført som utgiver (mitt enkeltpersonsforetak) i avtalen med forlaget. Vi var en redaksjonsgruppe på fem personer. Prøver å få fritak for moms (bok) fra Skatt Øst; noe som har skapt en endeløs rekke med problemer. Stiftet etter råd fra SF et ansvarlig selskap (ANS), som ble registrert i Enhets- og foretaksregistret 6.3.2013. Selv med org. nr. (999 547 133) har ANS'et ikke blitt registrert i Momsregistret ennå, noe som er en forutsetning fra Skatt Østs side for å innvilge momsfritak (må dokumentere en omsetning over 140.000 kr. siden utgivelsen innen 12 mnd.). For 2012 var utgiftene større enn inntektene. Kan jeg bare se bort fra hele problemet, eller må jeg inkludere dette i mitt regnskap for enkeltpersonsforetaket, eller kan alle inntekter/utgifter siden utgivelsen knyttes til et 2013-regnskap for ANS'et? Vil helst ikke ha noe fradrag i mitt regnskap siden vi var en kollektivt ansvarlig redaksjonsgruppe. Hva gjør jeg? 2. Vi antar at sluttregnnskapet i 2013 vil vise et minimalt overskudd for ANS'et, som er et "non-profitt"-foretakene med bestemmelse om at alt overskudd skal gis til en/flere skattegodkjent, frivillig organisasjon innenfor 12.000-rammen for hver. Men må vi tre deltake4re i ANS'et først skatte av et ev. overskudd før vi kan formidle pengene til en godkjent organisasjon og enkeltvis få trukket beløpet fra?

  Hei
  Det er mange faktorer som spiller inn i ved registrering i merverdiavgiftsregisteret og som vi ikke kan gjennomgå her. Det bør også tilføyes at næringsbegrepet kan være forskjellig vurdert etter skattereglene og merverdiavgiftsreglene.
  Det som kan sies generelt om beløpsgrensen i forhold til merverdiavgift er at den er knyttet til de til enhver tid siste 12 måneder – altså ikke årsregnskap.
  Det er normalt et vilkår om økonomisk overskudd for mva-registrering, men underskuddsdrift er ikke nødvendigvis diskvalifiserende. Vurderingstemaet er hvorvidt aktiviteten som drives er egnet til å generere økonomisk overskudd, i det minste over noe tid. Underskudd i en oppstartfase skal da aksepteres iht rettspraksis.
  Som utgangspunkt vurderes ulike rettssubjekter hver for seg i forhold til omsetningsgrenesene i merverdiavgiftsloven, men jeg vil ikke utelukke at omsetning i ENK’et kan spille inn på næringsvurderingen i ANS’et dersom man dokumenterer at ANS’et viderefører aktiviteten som ble drevet i ENK’et.
  ANSèt vurderes som et rettssubjekt og kan derfor kun gi en gave på kr 12 000. Fradrag for gaver i medhold av skatteloven § 6-50 kommer til fradrag i det året gaven er gitt. Det er med andre ord for sent å gi gaver nå med skatterettslig virkning for 2012.
  Håper med dette å ha hjulpet deg litt videre.
  Mvh NARFs fagteam

 • Salg av ANS-andel

  Innsendt av: Lise Flinstad

  Jeg solgte en ANS-andel i et eiendomsselskap i 2012. Hadde andelen siden 1983. Jeg er usikker på hvordan jeg fører opp riktig beregning for å komme frem til korrekt gevinst. Flott om dere kan hjelpe !

  Hei
  Gevinst eller tap ved realisasjon av andel skal beregnes for selskapsandelen og settes til differansen mellom utgangsverdien (vederlaget) for andelen og inngangsverdien på følgende måte:
  Kostpris for selskapsandelen (uten fradrag for event. tilhørende gjeld)
  + Anskaffelseskostander
  + Netto innskudd i selskapet på realisasjonstidspunktet
  +/-Endringer i skjermingsgrunnlaget i eierperioden etter skattel. § 10-42
  = Inngangsverdi
  Som deltaker må du levere RF-1221 som vedlegg til selvangivelsen. Beløpene som du skal føre i RF-1221 finner du i RF-1233 "Selskapets oppgave over deltakerens formue og inntekt i deltakerlignet selskap", som du skal ha mottatt fra selskapet.
  Mvh NARFs fagteam